Projekt

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, oś priorytetowa: 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, działanie: 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy

Cel projektu: Dotacja na kapitał obrotowy (COVID-19)

Wartość projektu ogółem: 254 640,39 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 254 640,39 PLN

Numer umowy o dofinansowanie: POIR.03.04.00-12-0151/20-00

Beneficjent: AN-MAR BLUJ, TANDOS SPÓŁA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZILNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Projekt

mbon.pl