Regulamin korzystania z sieci punktów publicznego dostępu
do Internetu bezprzewodowego typu Hotspot

§1. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin usługi bezprzewodowego dostępu do Internetu – Hotspot (zwany dalej
  „Regulaminem”) określa zasady korzystania z sieci punktów dostępu do Internetu.
 2. Organem odpowiedzialnym za działanie usługi jest AnMar Bluj Tandos Sp. z o.o. Sp. K – zwany dalej Dostawcą.
 3. Z usługi może korzystać każda osoba fizyczna lub prawna zwana dalej
  „Użytkownikiem”, po zalogowaniu się do sieci Hotspot.
 4. Regulamin Hotspot dostępny jest pod adresem oficjalnej strony
  internetowej – www.an-mar.net i obowiązuje każdego, kto połączy się z
  siecią Hotspot o nazwie SSID: „AnMar-Guest”. Użytkownik logując się do sieci Hotspot
  wyraża jednocześnie zgodę na przestrzeganie Regulaminu; w przypadku braku akceptacji
  niniejszego Regulaminu, Użytkownik powinien natychmiast odłączyć się od sieci
  Hotspot.

§2. Warunki i zakres odpowiedzialności

 1. Usługa działa z następującymi ograniczeniami:

a. przepływność dostępna dla użytkowników jest ograniczona do poziomu:

 • 512kb/s w górę (tzw. uplink/upload), tj. od Użytkownika do Internetu,
 • 512kb/s w dół (tzw. downlink/download), tj. z Internetu do Użytkownika,
  b. maksymalny czas trwania sesji to 120 minut; po tym czasie Użytkownik musi ponownie
  zalogować się do sieci.
 1. Dostęp do Internetu nie ma charakteru komercyjnego.
 2. Usługa jest nieodpłatna.
 3. Aby nawiązać połączenie należy dysponować urządzeniem wyposażonym w prawidłowo
  działającą bezprzewodową kartę sieciową standardu 802.11a (pasmo 5 GHz), IEEE
  802.11b (2,4 GHz) lub 802.11g (2,4 GHz). Następnie należy połączyć się z
  identyfikatorem sieci (SSID) o nazwie „AnMar-Guest”.
 4. Dostawca zastrzega sobie prawo do ograniczania i blokowania dostępu do wybranych
  treści i usług w Internecie. Dostawca zastrzega sobie prawo odmowy dostępu lub
  blokowania dostęp do sieci Hotspot Użytkownikowi i/lub urządzeniu końcowemu, wobec
  którego zostanie wykazane złamanie któregokolwiek z zakazów wskazanych niniejszym
  regulaminie.
 5. Dostawca informuje, że aktywność Użytkowników w korzystaniu z usługi jest
  monitorowana.
 6. Dostawca zastrzega sobie możliwość przerw w działaniu Hotspot ze względu na prace
  konserwacyjne i inne zdarzenia losowe. Użytkownikowi nie przysługują żadne
  roszczenia z tytułu czasowego bądź stałego braku sygnału internetowego wynikającego z
  wyłączenia lub problemów technicznych z nadajnikiem Hotspot.
 7. Dostawca nie odpowiada za czasowy brak pokrycia radiowego w wyznaczonych
  miejscach ani za obniżenie przepustowości łącza.
 8. Dostawca nie odpowiada za nieuprawnione użycie oprogramowania lub innych utworów
  będących przedmiotem ochrony własności intelektualnej dostępnych w Internecie.
 9. Dostawca nie odpowiada za szkody wyrządzone przez oprogramowanie dostarczone
  przez osoby trzecie.
 10. Dostawca nie odpowiada za dane gromadzone lub przekazywane przez Użytkownika.
 11. Dostawca nie odpowiada za żadne szkody jakie może ponieść Użytkownik w związku z
  korzystaniem z dostępu do Hotspot.
 12. Dostawca nie prowadzi wsparcia dla Użytkowników w zakresie zakupu i konfiguracji
  urządzeń sieciowych, jak również nie ponosi odpowiedzialności za kompatybilność
  urządzeń Użytkownika z infrastrukturą działającą w ramach usługi.
 13. Transmisja radiowa nie jest szyfrowana. Operator nie ponosi odpowiedzialności za
  bezpieczeństwo danych przesyłanych i odbieranych przez Użytkowników za
  pośrednictwem Hotspot.

§3. Obowiązki Użytkownika

 1. Korzystanie z usługi odbywa się na wyłączne ryzyko Użytkownika.
 2. Użytkownikowi nie wolno używać usługi między innymi do następujących celów:
  a) przesyłania i udostępniania treści, które są niezgodne z prawem lub są przedmiotem
  ochrony własności intelektualnej, której podmiotem nie jest Użytkownik,
  b) przesyłania i udostępniania treści mogących naruszyć czyjekolwiek dobra osobiste,
  c) masowego rozsyłania niechcianych lub niepotrzebnych wiadomości elektronicznych
  (tzw. spam),
  d) rozpowszechniania złośliwego oprogramowania tj. wszelkich aplikacji, skryptów itp.
  mających szkodliwe, przestępcze lub złośliwe działanie w stosunku do innych
  użytkowników Internetu, lub mogących uszkodzić komputery innych użytkowników
  Internetu,
  e) odsprzedawania dostępu do Internetu,
  f) permanentnego obciążania w znacznym stopniu pasma poprzez udostępnianie
  serwerów WWW, IRC, NNTP itp.
 3. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za sposób, w jaki wykorzystuje usługę,
  w tym za treści i inną zawartość przesyłanych wiadomości, z uwzględnieniem
  odpowiedzialności karnej za działanie niezgodne z prawem.

§4. Pomoc techniczna

 1. Użytkownik Hotspot może zgłaszać problemy techniczne pocztą elektroniczną na adres
  kontakt@an-mar.net.
 2. Ewentualna pomoc techniczna udzielana Użytkownikom ma wyłącznie charakter
  grzecznościowy i nie może stanowić podstawy do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń
  względem Dostawcy.

§5. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin może zostać zmieniony przez Dostawcę w każdym czasie bez uprzedzenia.
  Aktualna wersja Regulaminu będzie dostępna pod adresem wskazanym w §1 ust. 4.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi Regulaminem zastosowanie znajdują
  powszechnie obowiązujące przepisy prawa.